27 ഒക്‌ടോബർ 2010

"ജനപക്ഷം" വിജയി

ഇലക്ഷന്‍ കഴിഞു, ഫലവും വന്നു.ജയിച്ചവര്‍ പതിവ് പോലെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചു, ആര്‍ത്തു വിളിച്ചു ആഹ്ലാദിച്ചു.


ഇനി ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി അവരുടെ പ്രദേശങ്ങള്‍ ഭരിക്കും. കള്ളമില്ലാത്ത, ചതിയില്ലാത്ത, അഴിമതിയില്ലാത്ത ഭരണം.


കഴിഞ്ഞ കാലം മറക്കുക. ഇനി പുതിയ കാലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.


വികസനം, ജനക്ഷേമം, തൊഴിലുറപ്പ്, കൃഷി, വ്യവസായം തുടങ്ങി ഒട്ടനേകം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം സത്യപ്രതിഞ്ഞ ചെയ്തു തുടക്കം കുറിക്കും.


ഫണ്ടുകള്‍ ജനങ്ങളുടെ, നാടിന്റെ വികസനത്തിന്‌ വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന അഴിമതി രഹിതമായ ഭരണം. ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം അങ്ങിനെ തിരിച്ചു ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നുവെന്നു സ്വയം ഉറപ്പു വരുത്തി തങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി അവര്‍ സമര്‍പ്പിക്കും. അവിടെ കോണ്ഗ്രസ് ഇല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇല്ല, ജനകീയ വികസന മുന്നണി ഇല്ല, ബി ജെ പ്പി ഇല്ല, ഉള്ളത് ജനങ്ങള്‍, ജന പ്രധിനിധികള്‍.


തങ്ങള്‍ക്കു കിട്ടിയ ജന പിന്തുണ സത്യസന്ധമായി ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുമെങ്കില്‍ ജനാധി പഥ്യം വിജയിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപെടം. അത് നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത് ജന പ്രധിനികലാണ്.


ഇല്ലെങ്കില്‍ ജനാധിപത്യം ജനങ്ങളോട് അനീതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും !


ഈ ജയിച്ചവര്‍ ജനപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്തികലാനെന്നു നമുക്ക് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാം. മൂല്ല്യത്തിന് വേണ്ടി, വികസനത്തിന്‌ വേണ്ടിയാണ് ജനപക്ഷം നിന്നത്, ജനങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയതിനുപരി ഈ സ്ഥാനാര്തികളില്‍ അവ കണ്ടെത്തി കാണും എന്ന് വരും കാലം തെളിയിക്കട്ടെ.


"ജനപക്ഷം" എന്നും ജനങ്ങളില്‍ വെളിച്ചമായി നില്‍ക്കട്ടെ !